13.6 SSH - Bezpieczna powłoka (ang. The Secure shell)

Dzisiaj SSH jest tak popularny, jak kiedyś był telnet. ssh pozwala na połączenie się ze zdalną maszyną i wykonywanie programów tak, jak by były one fizycznie obecne; aczkolwiek ssh szyfruje wszystkie dane wędrujące pomiędzy dwoma komputerami więc nawet jeśli inni przechwycą je, nie będą w stanie ich zrozumieć. Typowe połączenie ssh wygląda jak niżej.

% ssh carrier.lizella.net -l alan
The authenticity of host 'carrier.lizella.net (192.168.1.253)' can't be
established.
RSA key fingerprint is 0b:e2:5d:43:4c:39:4f:8c:b9:85:db:b2:fa:25:e9:9d.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'carrier.lizella.net' (RSA) to the list of
known hosts.
Password: password
Last login: Sat Nov  6 16:32:19 2004 from 192.168.1.102
Linux 2.4.26-smp.
alan@carrier:~$ ls -l MANIFEST 
-rw-r--r--  1 alan users 23545276 2004-10-28 20:04 MANIFEST
alan@carrier:~$ exit
logout
Connection to carrier.lizella.net closed.

Tutaj widzisz jak wykonuję połączenie ssh do carrier.lizella.net, i sprawdzam uprawnienia do pliku MANIFEST.

Grenlandia 2012